Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 Reclamebekers.nl  en haar gelieerde websites en partners.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Reclamebekers.nl

een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd

wordt door Reclamebekers.nl

1.4 Website van Reclamebekers.nl  : de website van Reclamebekers.nl  , te bereiken via

www.Reclamebekers.nl   – info@Reclamebekers.nl

1.5 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Reclamebekers.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Reclamebekers.nl die strekken tot de verkoop van producten.

1.7 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Reclamebekers.nl

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn veertien (14) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2 De door Reclamebekers.nl   gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn

exclusief BTW en inclusief andere belastingen van overheidswege.

2.3 De door Reclamebekers.nl  opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele in het kader

van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door Reclamebekers uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Reclamebekers.nl   akkoord is gegaan met deze aanvaarding

3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van Reclamebekers.nl   alsmede een mondeling of  schriftelijk overeengekomen overeenkomst.

3.3 Een overeenkomst via de website van Reclamebekers.nl   komt tot stand nadat op

basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door opdrachtgever een bestelling is geplaatst door het invullen van het  bestelformulier, door Reclamebekers.nl   deze bestelling is aanvaard én deze  aanvaarding voor Opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Reclamebekers.nl   de opdracht aanvaardt

3.4 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Reclamebekers.nl   ondertekend door Reclamebekers.nl  retour is ontvangen of zodra Reclamebekers.nl overgaat tot levering van producten.

Artikel 4 Levering

4.1 Alle door Reclamebekers.nl  te leveren Producten worden naar persoonlijke

voorkeur van de Opdrachtgever vervaardigd. Reclamebekers.nl  zal de

Opdrachtgever informeren over de te verwachte levertijd, waarbij reclamebekers.nl

zal trachten altijd binnen de toegezegde termijn levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.2 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen

adres binnen de Benelux. De verzendkosten worden gefactureerd aan de

Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Reclamebekers.nl  behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever

geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn

betalingsverplichtingen jegens Reclamebekers.nl  uit hoofde van de krachtens de

overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10

neergelegde betalingsverplichtingen.

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend

geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor

overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een

zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Reclamebekers.nl

geschieden. Opdrachtgever is verplicht Reclamebekers.nl  onverwijld te berichten,

indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde

goederen.

5.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of

surséance van betaling van Opdrachtgever is Reclamebekers.nl  gerechtigd de

goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent

Opdrachtgever Reclamebekers.nl  bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe

over te gaan, alles onverlet het recht van Reclamebekers.nl  op schadevergoeding.

Teruggenomen goederen crediteert Reclamebekers.nl  tegen de door haar in

redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 6 Reclames

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te

controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na

ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te

tekenen en Reclamebekers.nl  hiervan op de hoogste stellen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de

gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Reclamebekers.nl  zijn

medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3 Indien de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn,

dient Opdrachtgever Reclamebekers.nl  een redelijke termijn gunnen om de

overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht Reclamebekers.nl  niet in

staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtgever het recht tot

restitutie van het bedrag dat hij aan Reclamebekers.nl  heeft doen toekomen voor

de gebrekkige producten.

6.4 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten

overige verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst  niet op.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Reclamebekers.nl  sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Reclamebekers.nl  geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Reclamebekers.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag met de maximale factuurwaarde is en krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Reclamebekers.nl komt.

7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reclamebekers.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Reclamebekers.nl  toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4 Reclamebekers.nl  is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en letselschade.

7.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7.2 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Reclamebekers.nl  beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.5.2 Eventuele aansprakelijkheid is via deze weg ook gemaximeerd op maximaal 14 dagen na productiedatum, dit vanwege opslag en gebruik door de opdrachtgever, lees invloeden van oa warmte en vocht, vervoer, opslag bij de opdrachtgever

7.6 De Opdrachtgever vrijwaart Reclamebekers.nl  tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Reclamebekers.nl  en Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Reclamebekers.nl  alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.

8.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door Reclamebekers.nl  geleverde producten.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Reclamebekers.nl  is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Reclamebekers.nl  kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer  voor duurt dan een periode van dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden veertien (14) dagen na levering van de door de

Opdrachtgever bestelde producten.

10.2 De Opdrachtgever dient de betaling te verrichten zoals aangegeven staat in de

factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Reclamebekers.nl  .

10.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is

de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de

wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden

berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment

van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Reclamebekers.nl  gemaakt

indien Reclamebekers.nl  op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de

Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

10.5 Indien Opdrachtgever wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de

daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

10.6 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt

Reclamebekers.nl  zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de

overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Reclamebekers.nl  partij is, is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2 Opdrachtgever en Reclamebekers.nl  zullen pas een beroep op de rechter doen

nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling

overleg te beslechten.

11.3 Tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, zal in eerste aanleg

de bevoegde rechter in het arrondissement  Zeeland / West-Brabant bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen Reclamebekers.nl  en de Opdrachtgever.

11.4 Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met

deze Overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig

het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of – voor zover rechtens is

toegestaan – op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de

beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd

met afgifte van een grosse.

0
0
Je winkelwagen
Je winkelmandje is leegTerug naar de shop
Calculate Shipping